Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าหารือ เรื่องการวิจัยและบริการวิชาการ
             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้าพบหารือการอบรมกับนายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ, นางพรพิมล บุญวงค์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ในโครงการ อบรมเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้คุณภาพสูงสู่โคเนื้อคุณภาพดี ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2564