Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก, การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก, การเลี้ยงสุกรและการเลี้ยงโคนม ณ ฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิชาการสัตวบาลเป็นผู้บรรยายให้ความรู้