Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
             วันที่ 1 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning และได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุค Disruption ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นผู้บรรยายพิเศษ พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่