Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
             วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมคิด วรรณลุกขี ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ลงนามความร่วมมือฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรผ่านระบบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาตามหลักวิชาการเลี้ยงสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกครอบคลุม ทั้งในเรื่องพันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาสุขภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และด้านอื่น ๆ