Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การอบรมหลักสูตร Smart Farmer สู่อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร
             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยั่งยืน แก่เกษตรกร ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในหลักสูตร “Smart Farmer สู่อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร” โดยมีการอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตรวจดูวัตถุดิบอาหารสัตว์และให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา