Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
             วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว โดยมีอาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฯ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงกี่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี นางสาวศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สังกัดกองคลัง งานบริหารพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับในกิจกรรมดังกล่าว