Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสัตว์แก้วกาญจน์ กรุงเทพฯ
             วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสัตว์แก้วกาญจน์ กรุงเทพฯ เข้าหารือเรื่องการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน และการรับสมัครงาน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี