Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุม/หารือเรื่องการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
             วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม/หารือเรื่องการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการผู้เรียนมากขึ้น ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี