Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติ
             วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติเรื่อง “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการผลิตสุกรณ์อินทรีย์และประมงอินทรีย์”ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลใส้เดือน ก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตพืชปลอดภัย และเสริมสร้างอาชีพใหม่ของเกษตรกร ณ ที่ทำการวิสากิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเถิง จังหวัดเชียงราย