Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนบ้านปลาดาว ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอาจารย์ผู้ควบคุม โรงเรียนบ้านปลาดาวจำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นักวิชาการสัตวบาล และผู้ปฏิบัติงานประจำฟาร์ม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้