Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรม “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์”
             วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ประเภทของแช่เย็น” ภายใต้โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมสามารถเรียนรู้กระบวนการรออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และต่อยอดไปเป็นผู้ออกแบบและผลิตสินค้าทางการเกษตรในอนาคตได้ โดยมี อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 1412 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี