Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เกษตรกรเข้าขอคำแนะนำการเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง
             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. คณาจารย์วิชาเอกสัตว์ปีก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, อาจารย์ ดร.สภารักษ์ คำพุฒ, อาจารย์ยุทธนา สุนันตา และคุณครรชิต ชมภูพันธ์ ได้ให้คำปรึกษาและคำชี้แนะด้านการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง ณ ห้องประชุม 1213 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี