Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานประกวดไก่แจ้สวยงาม
             วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมกับกลุ่มไก่แจ้สวยงามนครล้านนา จัดแข่งขันการประกวดไก่แจ้สวยงาม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้