Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมสัมมนาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
             วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์อินทรีย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้แทนจากสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ และการรับรองวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์”, คุณนงคราญ มหาวัง ผู้แทนจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานและการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์” และจัดเสวนา เรื่อง “การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองอินทรีย์” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกจริง เป็นผู้ร่วมเสาวนา และ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี