Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเลือกสาขา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิพร บูรณนัฎ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทางวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ และความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี