Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยสายใยลูกแม่โจ้ โครงการจั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่
             วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยสายใยลูกแม่โจ้ โครงการจั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีปลูกกล้วยไม้จัดแต่งสวน และร่วมมอบทุนสนับสนุนจากโครงการ Dean forum เป็นจำนวน 10,000 บาท ซึ่งในการปลูกกล้วยไม้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งไม้คาคบตามต้นไม้หลักในสวนตามแบบที่วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้วยไม้จาก โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด เป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินงานให้เป็นสวนแห่งศรัทธาที่สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ที่สงบร่มรื่น และเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนที่ยังคงความขลังและมีมนต์เสน่ห์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้