Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และนักศึกษาต่างชาติ
             วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา” ระหว่างนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี