Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
             วันที่ 7 มกราคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ, แนะนำหลักสูตร, การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย, แนะนำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ, การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทำความรู้จักกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานที่ภายในอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ โดยมี รศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี