Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นำเสนอโครงการยกระดับการผลิตแพะเนื้อและโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
             วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ ติดตามการนำผลงานวิจัยและการขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่โดยใช้ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ได้นำเสนอถึงโครงการยกระดับการผลิตแพะเนื้อและโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ชุมชนเกษตรกรมากถึง 38%