Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมความพร้อม ( Pre-audit ) ในการขอมาตรฐานฟาร์มร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวณัฏฐา วิกาศ, นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย) ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมความพร้อม ( Pre-audit ) ในการขอมาตรฐานฟาร์ม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือกับสัตวแพทย์หญิงพรรณิภา ใจนะเปียง และทีมงานปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีฟาร์มที่รับการตรวจสอบได้แก่ ฟาร์มธิชพล อำเภอแม่อาย และฟาร์มไก่ดำหนานจง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, เข้าติดตามความก้าวหน้าของฟาร์มไก่ดำหม่ามาชิง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการทำโปรแกรมฉีดวัคซีน poulvac mix 6 และให้ความรู้ด้านการจัดการเกี่ยวกับการฟักไข่ ให้แก่เจ้าของฟาร์มฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564