Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้ามาร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ” และการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้