Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการสมาร์ทฟาร์ม
             วันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรของคณะฯ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการสมาร์ทฟาร์ม เยียวยา - ฟื้นฟูชาวบ้านที่ตกงาน (พัฒนาอาชีพ) และยกระดับเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์ม เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี