Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษ “สัตวศาสตร์จิตอาสา พัฒนาวิชาชีพ”
             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สัตวศาสตร์จิตอาสา พัฒนาวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยมีพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี