Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีไหว้ครูประจำปี 2563
             วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี