Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
             วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้นำเสนอชี้แจงแผนการเรียนการสอนการ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การทำวิทยานิพนธ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี