Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรม แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและ การอพยพหนีไฟ
             วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและ การอพยพหนีไฟ” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565 โดยมี นายยุทธนา นำโน , นายสุวิทย์ ทองอ่วมใหญ่, นายบัณฑิต ธรรมธิ, คุณปิติพงศ์ วลัญไชย และนายธวัช อินทรเนตร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี