Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง
             วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) ณ บ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล ได้แก่ หมู่บ้านขุนแม่รวม, หมู่บ้านเสาแดง และหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง รวมถึงมีการจัดอบรมเรื่อง “อาหารเสริมแร่ธาตุก้อน” โดยมีนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่, อบรมเรื่อง “การจัดการเลี้ยงสุกรเบื้องต้น” โดยมีนายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร, ช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ชาวบ้าน, ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวดอยโป่งกา และสำรวจบ้านต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเลี้ยงสุกรและไก่