Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน
             อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การให้ความรู้ด้านพันธุ์แพะแกะน่าน"ภายใต้โครงการ การพัฒนาอาชีพที่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงแกะสู่การเป็นชุมชนเกษตรยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2563