Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
             วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประกอบด้วย สายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ และ อาจารย์ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์), สายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัฒกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง), สายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์), สายวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น), สายสนับสนุนวิชาการ ด้านวิชาชีพดีเด่น พนักงานมหาวิทยาลัย (นายอภิชาติ หมั่นวิชา), สายสนับสนุนวิชาการ ด้านบริการดีเด่น พนักงานมหาวิทยาลัย (นางจิราพรรณ เคหา), สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ (นายดวงจันทร์ จอมจันทร์), สายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจำ (นายทองสุข เตจ๊ะ) และสายสนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างส่วนงาน (นางสาวสิริจันทร์ สมณะ) ณ โรงประชุมอาคาร โซนบี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี