Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ณ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.จุฬากร ปานะถึก และนักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้