Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ทีมงาน MJU2T แจ่มหลวงลงพื้นที่ปรับปรุงฟาร์ม
             วันที่ 3-5 กันยายน 2565 ทีมงาน MJU2T ต.แจ่มหลวง โดย อาจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ กิจการพิเศษ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาลและ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกัลยาณิวัฒนา ลงพื้นที่ปรับปรุงฟาร์มและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์มสุกรปลอดภัยให้กับเกษตรกรบ้านต้นแบบเพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM