Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ออกพื้นที่เก็บข้อมูลไก่กระดูกดำเกษตรกรในเครือข่าย
             ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อ.ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตว์ปีก และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลประจำงานฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ออกพื้นที่เก็บข้อมูลไก่กระดูกดำเกษตรกรในเครือข่าย ในโครงการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่อำเภอไชย์ปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย และในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการจัดการฝึกอบรมการเลี้ยงและการจัดการไก่กระดูกดำให้กับ เจ้าหน้าที่ กำลังพล ณ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือฯ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่