Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ
             วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสอน 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่ : สาขาสัตว์ปีก สาขาการผลิตสุกร สาขาโคนมและโคเนื้อ และสาขาอาหารสัตว์ โดยจะรับนักศึกษาที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต และหลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน) โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ : สาขาสัตว์ปีก สาขาการผลิตสุกร สาขาโคนมและโคเนื้อ โดยจะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น ปวส. สัตวศาสตร์, สัตวบาลหรือเทียบเท่า ให้กันน้อง ๆ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยใช้สโลแกน “สัตวศาสตร์แม่โจ้ เข้ายาก เรียนยาก จบแล้วได้งานทำทุกคน” ผู้ที่เรียนจบการศึกษาสามารถทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้ ทำงานบริษัทเอกชน นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้นำสัตว์เลี้ยงแฟนซี “หมูแคระ” Mini Pig และไก่ต่อ-ไก่ตั้ง ไปร่วมสร้างแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ภายในงานเพื่อความครึกครื้นและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง