Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการผลิตสัตว์ปีก
และการผลิตไก่เนื้อ โดยมี นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้