Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             วันที่ 5-7 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้นำนักศึกษาวิชาเอกสัตว์ปีก จำนวน 23 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อปลา ,แปลงพืชผักสวนครัว ,โรงอาหาร ,ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว และ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกร เรื่อง “การทำปุ๋ยหมัก” โดย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตว์ปีก เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงเรียนบ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6