Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ดำเนินงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง ประจำเดือนตุลาคม
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) ณ บ้านแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ .ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรมได้แก่ ประชุมหารือโดย ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล, นางดาริน ชมภูพันธ์ นักวิชาการศึกษา และนายปริญญา วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา ได้รับความร่วมมือจาก นายขวัญชัย ติ๊บมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับทีมงานฯ ในการวางแผนการดำเนินงาน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 พร้อมทั้งสรุปความก้าวหน้าในงานของแต่ละฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม ได้แก่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายปศุสัตว์และฝ่ายการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมกัลยา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์, ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศ ณ ป่าต้นน้ำห้วยหอย บ้านกิ่วโป่ง เพื่อสำรวจพื้นที่การเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงการถ่ายทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ, ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง ให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ณ พื้นที่ชุมชนบ้านเสาแดง และฉีดยาถ่ายพยาธิ วิตามินบำรุงให้กับแกะ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง