Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2665
             วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณาจารย์ของคณะฯ ได้ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน และการสมัครงาน”(career guide) โดย คุณพิชิตพล ชั่งใจ ผู้อำนวยการผลิตโครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน และคุณนพดล ดวงแสงศรี ผู้อำนวยการผลิตฟาร์มสุกรพันธุ์ วิทยากรรับเชิญจาก บริษัทเครือเบทาโกร พร้อมทั้งเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานนักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี