Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมความการจัดการและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และทิศทางการเลี้ยงสัตว์ฯ
             วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จัดอบรมเรื่อง “พัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบแหล่งอาหารท้องถิ่น และโคเนื้อ" ภายใต้โครงการอบรมความการจัดการและปรับปรุงพันธุ์สัตว์และทิศทางการเลี้ยงสัตว์ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เลี้ยงวัวในเขตร้อน ต้องรู้อะไรบ้าง” และ “การจัดการการขุนโคเนื้อสำหรับการผลิตเนื้อโค” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์ จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ทำอย่างไรให้เลี้ยงโคแล้ว ได้กําไร” ณ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ และ พัฒนาทักษะการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร ตอบสนอง SDG เป้าหมายที่ 1, 2 และ 8 ของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย