Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
             วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนของบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธี ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่