Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2558
             วันที่ 27 เมษายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยมีวิทยากรจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ, และ สพ.ญ.ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี