Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้ารับเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560
             นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วยนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาโคนมและ โคเนื้อ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การนำเสนอแนวคิด เรื่อง การเลี้ยงโคนมในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม) ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี