Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกซ้อมปฏิบัติด้านการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
             วันที่ 18 มกราคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเรื่อง “ฝึกซ้อมปฏิบัติด้านการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2562 โดยมี นายสุวิทย์ ทองอ่วมใหญ่, นายยุทธนา นำโน, นายบัณฑิต ธรรมธิ และนายธวัช อินทรเนตร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี