Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน”
             วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน” ประจำปี 2559 ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำสตรีบนพื้นที่สูง จำนวน 120 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ผศ. ดร.นรินทร์ ทองวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีก , อ. สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายเรื่อง โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม, นายครรชิต ชมภูพันธ์ บรรยายเรื่อง หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ บรรยายเรื่อง การเลี้ยงสุกร และนายอภิชาติ หมั่นวิชา บรรยายเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี