Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การรับฟังการใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RHA extractor)
             วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิต ได้เข้ารับฟังการใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RHA extractor) โดยมีตัวแทนจาก บริษัท QIAGEN อธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ โครงงานวิจัย และรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตวศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี