Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 26 มกราคม 2558 อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมี นายครรชิต ชมพูพันธ์, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ และนายอภิชาติ หมั่นวิชานักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้