Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2557
             วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน บุคลากร และนักศึกษา ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันทำกระทงจาก
ใบตอง และการแข่งขันโคมไฟลอดห่วงตามแบบฉบับของชาวล้านนา