Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการจากบุคลากร นิสิต นักศึกษา นักวิชาการระหว่างหน่วยงาน และการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวงการปศุสัตว์ ในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีการเสวนาพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ "ชาวโคนมไทยในยุค Thailand 4.0 ปรับตัวอย่างไรกับ FTA” โดยมี คุณสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม กรมปศุสัตว์, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด, คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท แดรี่โฮม จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนา และ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่