Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
             วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรศ. ดร.สุกิจ ขันธปราบ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงแผนการเรียนการสอนการ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การทำวิทยานิพนธ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา