Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ "การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร"
             วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วยบุคลากรและทีมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลแจ่มหลวง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, นางดาริน ชมภูพันธ์ และนายปริญญา วงศ์จักร์) ได้รับการประสานงาน จากผู้ใหญ่บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจันทร์ (นางสาวบานเย็น มาลีชาวไพร) ลงพื้นที่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น" ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ รวมถึงแนะนำ,ให้ความรู้ทางด้านปศุสัตว์เรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ ในช่วงฤดูหนาว ณ บ้านสันม่วง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่