Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ดนัย บุณยเกียรติ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส และ ผศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ